การให้คำปรึกษาและวางแผนงาน

• เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าเป็นประจำเพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม

• จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์เสนอลูกค้าตลอดระยะสัญญาว่าจ้าง

• ติดตามสถานการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและแผนงานประชาสัมพันธ์

• การปฏิบัติการ – Program Management

• ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในเครื่องมือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดงานแถลงข่าว การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ จัดทำบทความ บทสัมภาษณ์ เป็นต้น

• บริหารตามโครงการหรือแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตามแผนงาน

• บริการสนับสนุน

• การติดตามและจัดทำรายงานผลข่าว News Clipping Report รวมถึงผลข่าวจากทีวีด้วย

• นักเขียนมืออาชีพ เช่น สคริปต์ คำกล่าวผู้บริหาร (Speech) จดหมายข่าว (Newsletter) รายงานประจำปี (Annual Report) เป็นต้น

• งานแปล ไทย – อังกฤษ

• ช่างภาพมืออาชีพ
 

บริการเป็นรายกิจกรรม

• การจัดงานแถลงข่าว

• การจัดสัมภาษณ์พิเศษ เป็นกลุ่ม หรือแบบเดี่ยว

• การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์

• การจัดสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ
• และอื่นๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shopping Basket